Przejdź do treści
Znajdujesz się: Strona główna
imieniny: Eufemii i Klaudii
20 marca 2023
Czcionka duża - powiększenie  Czcionka średnia - powiększenie  Czcionka standardowa  Widok standardowy  Widok dla słabowidzących 

Strona główna - artykuł archiwalny

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU SPEŁNIA STANDARDY

05.11.2010

                 W dniu 28 października 2010r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu Rafał Gużkowski otrzymał z rąk Starosty Jasielskiego Adama Kmiecika kserokopię decyzji wydanej przez Wojewodę Podkarpackiego zezwalającą na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Foluszu na poziomie obowiązującego standardu na czas nieokreślony.

 


                 Osiągnięcie to jest wynikiem wieloletnich starań i zaangażowania pracowników i Dyrekcji Domu oraz Starostwa Powiatowego w Jaśle. Zrealizowany został program naprawczy, mający na celu osiągnięcie standardów podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej zgodnie z rozporządzeniem z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217,poz. 1837) i tym samym DPS w Foluszu spełnił wymagania formalne wynikające z ustawy o pomocy społecznej. (m. in. likwidacja barier architektonicznych, dostosowanie istniejących pomieszczeń mieszkalnych do obowiązujących wymogów, gruntowny remont i rozbudowa pawilonów DPS w Foluszu).


W październiku br. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, stwierdzili podczas przeprowadzonej kontroli zgodność działania placówki z przepisami prawa oraz możliwość świadczenia przez Dom usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu w wyniku czego otrzymaliśmy zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych z liczbą miejsc 240, w celu świadczenia przez placówkę, zgodnie z jej typem, pomocy osobom w niej zamieszkałym na poziomie obowiązującego standardu na czas nieokreślony.


Obowiązujący standard obejmuje:

 

1. Świadczenie usług w zakresie potrzeb bytowych:

 

a) miejsce zamieszkania,

b) wyżywienie,

c) odzież i obuwie,

d) utrzymanie czystości.

 

2. Świadczenie usług opiekuńczych, polegających na:

 

a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

b) pielęgnacji,

c) niezbędnej pomocy w rozwiązywaniu spraw osobistych.

 

3. Świadczenie usług wspomagających, polegających na:

 

a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców Domu,

c) umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,

d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu,

e) stymulowaniu nawiązania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca Domu, w miarę jego możliwości,

g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi Domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,

h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

i) finansowaniu mieszkańcowi Domu nieposiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej,

j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców Domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców Domu.

 

              Jak podkreśla Dyrektor DPS w Folusz Rafał Gużkowski usługi wspomagające są świadczone mieszkańcom Domu na poziomie bardzo wysokim co najmniej od kilku lat, a uzyskanie przychylnej opinii w tym zakresie Komisji było formalnością.

Dom jest znany z szerokiej działalności promującej rehabilitację społeczną i aktywność osób niepełnosprawnych. Dom prowadzi różnorakie zajęcia terapeutyczne. Organizuje i uczestniczy w przedsięwzięciach artystycznych które przyczyniają się do nabywania przez mieszkańców wielu ważnych kompetencji społecznych, a także mają na celu aktywizację mieszkańców oraz ich integrację ze środowiskiem lokalnym.

 

Należy wspomnieć o zrealizowanych filmach pt: "Sztuka formą terapii", czy filmie "Nikifor, moje drugie imię", w którym odtwórcami ról, pomysłodawcami dialogów oraz współrealizatorami filmu są mieszkańcy Domu.


Na stałe w kalendarz wydarzeń Domu wpisało się wiele imprez organizowanych cyklicznie; Konkurs ekologiczny, Przegląd Pieśni Religijnej i Patriotycznej Osób Niepełnosprawnych, Misterium Męki Pańskiej, Plenery malarskie.

Wydarzenia te są okazją do spotkań i integracji osób niepełnosprawnych z wielu Domów z terenu województwa podkarpackiego, małopolskiego i nie tylko.

Niecodziennym wydarzeniem był udział mieszkańców w Międzynarodowym Festiwalu Transgranicznym – Spotkania ze Sztuką "Powrót do Korzeni", gdzie wzięli udział w niepowtarzalnym spotkaniu z ludźmi, historią, sztuką, tradycją i folklorem na ziemi ukraińskiej i mołdawskiej.


Mieszkańcy uczestniczą w spotkaniach integracyjnych, które również współorganizują, wycieczkach i imprezach okolicznościowych. Biorą także udział w licznych konkursach malarskich, oraz w innych formach zorganizowanej terapii. Wystarczy wspomnieć o działającym w DPS w Foluszu kabarecie - ORIENTO, kąciku literackim, kółku szachowym, kręgu biblijnym czy utworzonej w październiku przez kapelana DPS – Straży honorowej Św. Michała Archanioła.


Ponadto mieszkańcy DPS w Foluszu udowadniają swoją postawą i talentem, że ich spojrzenie na przemijanie musi być dostrzegane. Wystarczy wymienić udział pensjonariuszy w Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretowym „Paka” w Krakowie, serialu TVP „1920 Biało – czerwony”, czy cyklicznej audycji „Dzwony DPS – u” w Katolickim Radiu ViA.


Wszystkie te przedsięwzięcia mają na celu podniesienie aktywności mieszkańców DPS, zintegrowania ich w naszym środowisku, dzięki czemu człowiek niepełnosprawny nie odczuwa tak boleśnie swej odmienności, ma poczucie, że jest także pełnowartościową osobą, która ma także coś do zaoferowania światu.

 

Osiągnięcie standardów, w uzyskanie których zaangażowali się wszyscy pracownicy, było nie lada wyzwaniem dla największego Domu Pomocy w woj. podkarpackim. Stawia też, przed nami obowiązek utrzymania tego standardu a my dołożymy wszelkich starań by jakość świadczonych usług utrzymywana była na wysokim poziomie.


Dziękujemy wszystkim, którzy zanagażowali się w tę trudną pracę.« powrót