Przejdź do treści
Znajdujesz się: Strona główna
imieniny: Wiktora i Cezarego
25 lutego 2024
Czcionka duża - powiększenie  Czcionka średnia - powiększenie  Czcionka standardowa  Widok standardowy  Widok dla słabowidzących 

Strona główna - artykuł archiwalny

Sprzedaż składników majątku ruchomego - miniatura

Sprzedaż składników majątku ruchomego

14.08.2013

Ogłoszenie


Komisja do spraw sprzedaży składników majątku ruchomego, działając na podstawie zarządzenia nr 13/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu z dnia 16 lipca 2013 r., informuje, że składniki majątku ruchomego, które nie znalazły wcześniej nabywców, zostają ponownie przeznaczone do sprzedaży. Ceny składników majątku ruchomego zostały obniżone o 50% zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1a do niniejszego ogłoszenia.

 


W przypadku zainteresowania składnikami majątkowymi wymienionymi w zał. nr 1a proszę o złożenie pisemnej oferty do sekretariatu Domu Pomocy Społecznej w Foluszu do dnia 22 sierpnia 2013 r. do godz. 900.

Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 2a do niniejszego ogłoszenia.

Wymagania jakie powinna spełniać oferta:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwa (firmy) i siedziba oferenta, nr NIP lub PESEL, (REGON), telefon kontaktowy,

  • wskazanie składników majątku, które zakupić chce oferent (wnioskodawca),

  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

  • oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta na zakup składników majątku ruchomego. Nie otwierać przed dniem 22 sierpnia 2013 r. do godz. 900”.

  • podpis wnioskodawcy (w przypadku firm upoważnionego przedstawiciela)

Dopuszcza się złożenie oferty (wniosku) w innej formie niż stanowi załącznik nr 2, lecz musi ona spełniać wszystkie wymagania wskazane powyżej.

Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedającego: sekretariat (pokój nr 3) lub ze strony internetowej: www.folusz.dps.pl

W przypadku gdy będzie więcej ofert na zakup tego samego składnika przeprowadzona zostanie licytacja. O terminie i warunkach licytacji komisja powiadomi wnioskodawców stosownym ogłoszeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Domu.

Komisji przysługuje prawo zamknięcia sprzedaży bez rozpatrywania którejkolwiek z ofert lub wyłączenia pojedynczych składników majątku ruchomego ze sprzedaży, bez podania przyczyny.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników sprzedaży.


Terminy oględzin składników majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży należy ustalać z Przewodniczącym Komisji – Panią Barbarą Czajka - tel. 134413076 w. 59.

 


                                                         Przewodniczący Komisji


                                                                                Barbara Czajka

 « powrót