Numer ogłoszenia: 85189 - 2015; data zamieszczenia: 11.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 83829 - 2015 data 09.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu, Folusz 56, 38-222 Folusz, woj. podkarpackie, tel. 013 4413076, fax. 013 4413076.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: