Numer ogłoszenia: 121267 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 229906 - 2013 data 14.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu, Folusz 56, 38-222 Folusz, woj. podkarpackie, tel. 013 4413076, fax. 013 4413076.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: