Folusz: dostawa nowego samochodu osobowego (mikrobusu), który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
Numer ogłoszenia: 28020 - 2012; data zamieszczenia: 30.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Foluszu , Folusz 56, 38-222 Folusz, woj. podkarpackie, tel. 013 4413076, faks 013 4413076.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka sektora finansów publicznych, nadzorowana przez jednostkę samorządu terytorial.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa nowego samochodu osobowego (mikrobusu), który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagania dotyczące wyposażenia samochodu oraz minimalne bądź dopuszczalne parametry eksploatacyjno-techniczne: 3.2.1. Wymagania podstawowe: - Rodzaj pojazdu: samochód osobowy (mikrobus), - Rodzaj nadwozia: nadwozie typu Van Kombi lub Passenger Kombi, przeszklone ze wszystkich stron, - Ilość miejsc siedzących: 9 (dziewięć) łącznie z kierowcą - Rok produkcji: 2011 lub 2012 (dwa tysiące jedenasty lub dwa tysiące dwunasty) - Barwa nadwozia jednolita, z wykluczeniem kolorów: białego, żółtego i czerwonego. - Gwarancja: nie mniej niż 24 miesięce na cały pojazd (wszystkie podzespoły) lub co najmniej 100000 km przebiegu, w zależności co nastąpi wcześniej - Autoryzowany serwis obsługujący oferowany model samochodu musi znajdować się w Polsce w odległości nie większej niż 90 km od miejscowości Folusz (gm. Dębowiec), 3.2.2. NADWOZIE: - Kabina wyposażona w parę przednich drzwi (lewe kierowcy i prawe pasażerskie w rzędzie kierowcy), min. jedne drzwi boczne przestrzeni pasażerskiej, drzwi tylne. Wszystkie drzwi muszą być przeszklone w górnej części, - Siedzenia z obiciem welurowym lub skórzanym dopuszcza się również wyposażenie siedzeń w obicie mieszane welurowo-skórzane, 3.2.3. SILNIK: - Rodzaj 4-suwowy, wysokoprężny z turbosprężarką i intercoolerem, spełniający normę emisji spalin minimum EURO-5, - Wymogi techniczne pojazdu dotyczące czynników środowiskowych: Zużycie energii - 3.1 MJ/km emisja CO2 - max. - 250 g/km Tlenki azotu - max. - 0,18 g/km węglowodory + tlenki azotu - 0,23 g/km cząstki stałe - 0,005 g/km - Pojemność skokowa silnika wynosząca co najmniej 1950 cm3 - Moc: co najmniej 112KM - Średnie zużycie paliwa wg danych katalogowych: nie większe niż 8,5 l/100km. 3.2.4. NAPĘD: - Napęd na oś przednią -Skrzynia biegów - manualna, minimum 5-stopniowa (min. 5 biegów w jeździe do przodu i jeden wsteczny) lub automatyczna 3.2.5. PARAMETRY TECHNICZNO - FUNKCJONALNE: - Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3500 kg 3.2.6. PARAMETRY BEZPIECZEŃSTWA: - Wyposażenie układu hamulcowego pojazdu w system ABS lub równoważny - Wyposażenie w układ wspomagania nagłego hamowania - Wyposażenie pojazdu w system stabilizacji toru jazdy np. ESP lub równoważny - Wyposażenie pojazdu w czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (pasażerów) pierwszego rzędu - Wyposażenie pojazdu w poduszki powietrzne kurtynowe boczne - Wyposażenie pojazdu w system umożliwiający blokowanie drzwi bocznych (tylnych) i drzwi tylnych z miejsca kierowcy oraz automatyczną blokadę drzwi podczas jazdy 3.2.7. WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - Klimatyzacja automatyczna lub manualna - montowana fabrycznie przez producenta pojazdu (z nadmuchem także na tylną część pasażerską, - Wyposażenie pojazdu w centralny zamek kabiny pasażerskiej z pilotem zamykającym i otwierającym drzwi, - Zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą autoalarmem i immobiliserem, - Wyposażenie drzwi przednich pojazdu w elektryczne regulowane szyby, - Wyposażenie pojazdu w elektrycznie regulowane lusterka boczne, lusterko wsteczne wewnętrzne, - Wyposażenie pojazdu w fabrycznie montowany odbiornik radiowy z fabrycznie montowanymi głośnikami i instalacją antenową, - Wyposażenie pojazdu w czujniki cofania lub kamerę cofania z podglądem z miejsca kierowcy, - Wyposażenie pojazdu w komplet opon letnich (założone na pojeździe), - Wyposażenie pojazdu w komplet opon zimowych (wyposażenie dodatkowe), - Wyposażenie pojazdu w pełnowymiarowe koło zapasowe, 3.2.8. INNE: - Załączone do oferowanego pojazdu: świadectwo homologacji - samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, instrukcja obsługi i książka serwisowa. Wszystkie pozycje muszą być dostarczone w języku polskim w wersji drukowanej opcjonalnie może być dostarczona dodatkowo wersja elektroniczna, (oprócz zapisu spełnia/nie spełnia należy wymienić poszczególne dokumenty) - Wyposażenie pojazdu w gaśnicę, podnośnik, klucz do kół, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, kamizelkę odblaskową, 3.2.9. WYPOSAŻENIE SPECJALNE: - Fotele ostatniego rzędu przestrzeni pasażerskiej szybko demontowalne, - Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa, - Mocowania 1 wózka inwalidzkiego (szyny, uchwyty, pasy mocujące i inne niezbędne wyposażenie mocowania wózka inwalidzkiego), - Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim, - Najazdy aluminiowe teleskopowe z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzenie wózka z tyłu do pojazdu, - Uchwyt wspomagający wsiadanie zamontowany przy drzwiach bocznych przestrzeni pasażerskiej - Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozi osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.folusz.dps.pl/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Folusz 56 38-222 Folusz pok. nr 18.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie