Folusz: Świadczenie kompleksowej usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 357855 - 2010; data zamieszczenia: 13.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Foluszu , Folusz 56, 38-222 Folusz, woj. podkarpackie, tel. 013 4413076, faks 013 4413076.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie kompleksowej usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej. moc umowna - 140 kW przy optymalnym współczynniku tg fi0 = 0,40, IV grupa przyłączeniowa, taryfa: G11, Energia elektryczna dostarczana będzie z linii: L. nn YAKY 4X240 ZE STACJI TRAFO FOLUSZ RYBIARNIA 3 POLE NR 1, L. nn YAKY 4X240 REZERWA STACJA TRAFO FOLUSZ 1 POLE NR 3, miejscem dostarczenia o odbioru energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu ZK 3 B, miejscem pomiaru energii elektrycznej oraz miejscem lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego jest w głównej rozdzielni znajdującej się w Pawilonie nr 2 Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, do instalacji wpięty jest po stronie zamawiającego agregat prądotwórczy o mocy 125kW, planowane jest przyłączenie do wewnętrznej sieci po stronie zamawiającego modułu kogeneracyjnego o mocy 70 kW..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wykonawca ma prawo do zmian cen wynikających z ustaw lub rozporządzeń właściwych ministrów, wpływających bezpośrednio na ceny jednostkowe towarów (np. zmiana stawki podatku VAT, akcyzy). Dopuszcza się możliwość zmiany ceny ofertowej w przypadku zmian cen jednostkowych energii elektrycznej i stawek za świadczenie usługi dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.folusz.dps.pl/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Folusz 56 38-222 Folusz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie