Numer ogłoszenia: 156099 - 2010; data zamieszczenia: 16.06.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 149909 - 2010 data 10.06.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu, Folusz 56, 38-222 Folusz, woj. podkarpackie, tel. 013 4413076, fax. 013 4413076.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: